اجرای سقف شینگل

اجرای سقف شینگل در ایران

برای اجرای سقف شینگل در ایران ابتدا باید مراحل مقدماتی اجرا شوند.

در این مرحله از کار ابتدا لازم است تا با استفاده از مصالحی مانند آهن، اسکلت سقف ایجاد شود.

این اسکلت به منزله چهارچوب و قاب اجرایی برای مراحل بعدی به حساب می‌آید.

اجرای قدم بعدی به نوع شینگل در نظر گرفته شده بستگی دارد.

به عنوان مثال برای اجرای سقف چوبی،

انواع چوب نراد روسی و OSB در نظر گرفته می‌شود. البته اگر اسکلت فلزی در سازه اجرا شود،

چوب نراد با زاویه 90 درجه نسبت به اسکلت کار گذاشته می‌شود.

اما در مورد سازه چوبی دیگر نیازی نیست تا از چوب نراد روسی استفاده شود.

برای قرار گرفتن صحیح این اجزا و انجام استاندارد این نوع اجرای شینگل نیاز به زیرسازی کار است.

زیرسازی حساس‌ترین و مهمترین مرحله در اجرای کار است.

اجرای زیرسازی خود نیز نیازمند تمهیداتی مانند اجرای شبکه تخلیه آب در سقف در هنگام بارش‌های احتمالی و

ایجاد سیستم تهویه هوا می‌باشد. اجرای دقیق و استاندارد مراحل ساخت و ساز در

سقف به دوام و ایمن بودن آن کمک می‌کند.

از مزایای این سقف وزن کمی است، که بر سازه وارد می‌کند.

اجرای سقف شینگل
اجرای سقف شینگل